Algemene voorwaarden

Dhr J.J. Bade, handelend met de naam Draw for Good, gespecialiseerd in excellente communicatie, heeft deze Algemene voorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel 61888257 en staan ook op de website www.drawforgood.org . Bij iedere offerte of opdrachtbevestiging zullen de voorwaarden worden bijgesloten. Indien dit gewenst is zullen ze op verzoek kosteloos per post of e-mail worden verstrekt. 
 

Artikel 1.                  Definities

 • U: Awesome Klant relatie en opdrachtgever zijnde de wederpartij van DfG, waarmee DfG een Overeenkomst heeft gesloten, evenals de wederpartij die bij DfG een offerte aanvraagt.
 • Algemene voorwaarden: de onderhavige Algemene voorwaarden;
 • Derde(n): alle Partijen anders dan u als opdrachtgever en wij als Draw for Good;
 • Grove nalatigheid: een handelen of nalaten dat hetzij een verzuim inhoudt om voldoende aandacht te besteden aan ernstige gevolgen die een oplettende contractpartij normalerwijze als waarschijnlijk gevolg zou voorzien, hetzij een welbewuste veronachtzaming van de gevolgen van zodanig handelen of nalaten;
 • DfG: Draw for GoodV., gevestigd te Zoetermeer,
  • Hunsingo 34;
  • E-mailadres: info@drawforgood.org
  • KvK-nummer: 61888257
  • Btw-identificatienummer: NL001904531B67
 • Overeenkomst: alle overeenkomsten die bindend zijn tussen ons en DfG en U, evenals de wijziging(en) en aanvulling(en) daarop;
 • Partijen: DfG en U;
 • Overeenkomst: de overeenkomst die u aangaat met DfG. Maar ook de werkafspraken, zoals workshops, [toevoegen van activiteiten], etc.
 • Resultaat: De door DfG opgeleverde en ontwikkelde content, uitgevoerde werken, cursussen en/of tekeningen;
 • Schriftelijk: een door Partijen getekend document of brief, fax, e-mail of andere elektronische post en op zodanige andere wijze als door Partijen is overeengekomen;

 

Aanvullend voor consumenten

 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 • Consument: de klant. Dit is een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 • Dag: kalenderdag;
 • Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 • Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 • Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2.                 Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij DfG goederen en/of diensten van welke aard en onder welke benaming dan ook aan U levert.
 2. Afwijkingen en aanvullingen op deze Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze Schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen.
 3. De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van U wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien enige bepaling van deze Algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. DfG en U zullen in dat geval in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.
 5. Indien U een natuurlijk persoon bent, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, blijven de artikelen van deze Voorwaarden, of de onderdelen daarvan, die onredelijk bezwarend zijn voor U omdat ze voorkomen op de lijst als bedoeld in artikel 6:236 BW dan wel in strijd zijn met bepalingen van dwingend consumentenrecht, buiten toepassing. De overige bepalingen van deze Voorwaarden blijven in dat voorkomende geval onverkort van toepassing.
 6. Deze Algemene voorwaarden kunnen worden gewijzigd en aangepast.

Artikel 3.                 Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen en andere uitingen van DfG zijn vrijblijvend, tenzij door DfG schriftelijk anders is aangegeven.
 2. Elk van de aanbiedingen of offertes van DfG is gebaseerd op uitvoering van de Overeenkomst onder normale omstandigheden en tijdens normale kantoortijden.
 3. Mondelinge aanbiedingen en offertes zijn niet bindend, tenzij DfG deze Schriftelijk bevestigd.
 4. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
 5. U staat in voor de juistheid en volledigheid van de door u of namens u aan DfG verstrekte gegevens waarop DfG zijn aanbieding baseert. U betracht steeds de uiterste zorg dat de eisen waaraan de prestatie van DfG dient te voldoen, juist en volledig zijn
 6. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan DfG zijn verstrekt, heeft DfG het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan U in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat U de gegevens aan DfG ter beschikking heeft gesteld.

Artikel 4                   Verplichtingen opdrachtgever

 1. Het succes van het op te leveren resultaat is voor een groot deel afhankelijk van uw input. U zorgt ervoor dat DfG tijdig kan beschikken over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens, tenzij tussen partijen schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Indien U niet heeft voldaan of kan voldoen aan uw verplichtingen uit dit artikel, dient U dit onmiddellijk, doch uiterlijk vijf werkdagen voor aanvang van de overeenkomst, schriftelijk aan DfG kenbaar te maken.

Artikel 5                   Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. Een Overeenkomst komt pas tot stand na schriftelijke bevestiging en aanvaarding door DfG.
 2. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met medewerkers van DfG binden DfG slechts voor zover DfG deze afspraken Schriftelijk heeft bevestigd.
 3. De tekst van een bevestiging, zoals bedoeld in dit artikel, is bepalend voor de inhoud van de Overeenkomst. Behoudens onze uitdrukkelijke Schriftelijke toestemming is het U verboden rechten of plichten uit de Overeenkomst aan Derden over te dragen.

Artikel 6                   De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan DfG producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar DfG geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien DfG dit bedongen heeft en:
 5. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 6. U de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 7. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 8. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 7                    Meerwerk & ander werk

 1. Naast de overeengekomen prijs komen ook de kosten, die DfG voor de uitvoering van de opdracht maakt, voor vergoeding in aanmerking.
 2. Indien DfG door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door DfG gehanteerde honorariumtarieven.
 3. Indien de honorering op enige wijze afhankelijk is gesteld van feiten of omstandigheden, die moeten blijken uit de administratie, heeft DfG na een opgave van U het recht uw administratie door een registeraccountant te laten controleren. Indien uit zo’n controle blijkt dat uw opgave niet overeenkomt met de werkelijke gang van zaken, zullen de kosten van deze controle voor uw rekening komen, zonder dat DfG overigens enig recht verliest.
 4. U aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in dit artikel het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening en de wederzijdse verantwoordelijkheden van U en DfG kunnen worden beïnvloed. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de Overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, is voor U nimmer grond voor opzegging of ontbinding van de Overeenkomst.
 5. Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken, zal DfG U desgevraagd schriftelijk informeren over de financiële consequenties van de extra werkzaamheden of prestaties als bedoeld in dit artikel.

Artikel 8                    Conformiteit en vrijwaringen

 1. DfG garandeert dat het geleverde ook door DfG is ontworpen en dat, indien er auteursrecht op het ontwerp rust, zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.
 2. U vrijwaart DfG of door DfG bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van Derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.
 3. U vrijwaart DfG voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door U verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.
 4. De garantie geldt niet indien:
 • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van U en/of op de verpakking behandeld zijn;

Artikel 9                   Levering en uitvoering

 1. DfG zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat U aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal DfG de geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij U akkoord bent gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt U hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. U heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. U heeft geen recht op een schadevergoeding.
 4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan U geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft U geen recht op schadevergoeding.
 5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zult U het bedrag dat U betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal DfG zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van DfG.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij DfG tot het moment van bezorging aan U of een vooraf aangewezen en aan DfG bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 10                Rechten van intellectuele eigendom en gebruiksrechten

 1. Alle uit de Opdracht aan DfG voortkomende rechten van intellectuele eigendom -waaronder het merkrecht, tekening- of modelrecht en auteursrecht, komen toe aan DfG. DfG draagt derhalve nooit haar eigendomsrechten over het resultaat aan U over.
 2. DfG heeft er belang bij dat U de vrijheid heeft om de Resultaten te gebruiken voor eigen publiciteit, verwerving van opdrachten en promotie. Tenzij anders overeengekomen heeft DfG de vrijheid om het Resultaat te gebruiken voor eigen publiciteit of promotie.
 3. DfG heeft te allen tijde het recht om haar naam op, bij, of in publiciteit rondom het Resultaat van de opdracht -op de voor dat resultaat gebruikelijke wijze- te (laten) vermelden of verwijderen. U mag niet zonder voorafgaande toestemming van DfG en/of zonder haar naam te vermelden het Resultaat openbaar maken of te verveelvoudigen.
 4. Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht overlegde originelen (zoals ontwerpen, ontwerpschetsen, concepten, adviezen, rapporten, begrotingen, ramingen, bestekken, werktekeningen, illustraties, foto’s, prototypes, maquettes, mallen, prototypes, (deel)producten, films, (audio en video)presentaties en andere materialen of (elektronische) bestanden e.d.) eigendom van de eigenaar.
 5. Na het voltooien van de opdracht hebben Partijen jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens, tenzij anders overeengekomen.
 6. Wanneer U heeft voldaan aan alle op U rustende verplichtingen verkrijgt U van DfG het recht tot gebruik van het Resultaat binnen de context van de aan DfG verstrekte opdracht. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft het gebruiksrecht beperkt tot dat gebruik, waarvoor de opdracht (kennelijk) is verstrekt. Het recht op gebruik is exclusief, alleen voor deze context en voor U, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of anders overeengekomen.
 7. Wanneer het Resultaat mede betrekking heeft op werken waarop rechten van Derden rusten, maken Partijen aanvullende afspraken over hoe het gebruik van deze werken zal worden geregeld.
 8. U heeft zonder Schriftelijke toestemming niet het recht om het resultaat van de opdracht aan te passen, ruimer of op andere wijze te (her)gebruiken of uit te voeren dan is overeengekomen, of om dit door de Derden te laten doen. DfG kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden, waaronder het betalen van een billijke vergoeding.
 9. In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve Resultaat, heeft DfG recht op een vergoeding wegens inbreuk op haar rechten van tenminste drie maal het overeengekomen honorarium, althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, zonder overigens enig ander recht te verliezen.
 10. Het is U niet (langer) toegestaan het ter beschikking gestelde ontwerpen en het bereikte Resultaat te gebruiken en elk aan U in het kader van de opdracht verstrekt recht tot gebruik komt te vervallen:
  1. vanaf het moment dat U uw (betalings-)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet of niet volledig nakomt of anderszins in gebreke bent;
  2. indien de opdracht voortijdig wordt beëindigd om redenen genoemd in artikel [opzegging] van deze Algemene voorwaarden;
  3. ingeval dat U failliet gaat/bent gegaan, tenzij de desbetreffende gebruiksrechten overeenkomstig lid 2 van dit artikel aan U overgedragen zijn.

Artikel 11                Gebruikslicentie

 1. Indien u wel de intellectuele eigendomsrechten wenst te verkrijgen dient u een gebruikslicentie af te sluiten met DfG.
 2. DfG en U kunnen dat de specifieke vastleggen onder welke (financiële) voorwaarden voor welke periode u de in artikel 10 lid 1 bedoelde rechten voor het beperkt en exclusief gebruik, zij het tijdelijk of voor onbepaalde tijd, aan U kunnen worden overgedragen.
 3. Deze overdracht en de eventuele voorwaarden waaronder de overdracht plaatsvindt worden altijd Schriftelijk vastgelegd in een Licentieovereenkomst. Tot het moment van overdracht wordt een gebruiksrecht verstrekt als geregeld in dit artikel.
 4. Indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, is het U niet (langer) toegestaan de U ter beschikking gestelde ontwerpen te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan U verstrekte licentie te vervallen. 

Artikel 12                Opschorten

 1. DfG behoud te allen tijde de mogelijkheid om de nakoming van de overeengekomen verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien U de verplichtingen uit de gesloten overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien zij kennis heeft genomen van omstandigheden, die zich voordoen na het sluiten van de overeenkomst, op grond waarvan zij goede grond heeft te vrezen dat U de overeengekomen verplichtingen jegens haar niet zult nakomen.
 2. In dit geval is DfG aan U geen schadevergoeding verschuldigd is het haar toegestaan conform artikel 15 de kosten gemoeid met deze opschorting bij u in rekening te brengen.

Artikel 13                Opzeggen, annuleren, duur, en verlenging

Opzegging

 1. Abonnement: U als ook DfG kunnen een abonnement wat is aangegaan, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. Opdracht: U en ook DfG kunnen een overeenkomst van opdracht die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Langere termijn overeenkomst: Indien U de diensten van DfG bij herhaling inhuurt, dan wel DfG bij herhaling van soortgelijke werkzaamheden verricht, zal de daarvoor geldende Overeenkomst, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen, verlengt worden voor onbepaalde tijd. Deze Overeenkomst kan slechts worden beëindigd door Schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie maanden.
 4. Wanneer U een van de in lid 2 en 3 beschreven type overeenkomsten opzegt, dan wel annuleert hanteert DfG de volgende voorwaarden:
 5. Indien u vanaf 5 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden annuleert betaalt u 50% van de kosten van het totale overeengekomen bedrag;
 6. Annuleert u binnen 48 uur dan betaalt u het hele overeengekomen bedrag.
 7. Indien DfG de overeenkomst met u ontbindt in verband met een toerekenbare tekortkoming in de nakoming, bent u gehouden om, naast een schadevergoeding, het afgesproken en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van U jegens DfG op grond waarvan het van DfG redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.
 8. De vergoeding bedoeld in de vorige leden van dit artikel zal tenminste omvatten ook alle kosten Die DfG dient te maken en voortvloeiend uit uw annulering jegens Derden partijen die DfG heeft moeten inhuren voor vervullen van de overeenkomst. Alsmede 25% van het resterende deel van het honorarium welke U bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.
 9. Het is DfG en U toegestaan om de Overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van:
 10. faillissement of surséance van de andere partij;
 11. liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement;
 12. beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie (3) maanden is opgeheven – ten laste van U, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor U of DfG niet langer vrijelijk over het vermogen kan beschikken;

Alleen in deze gevallen staat het u beiden vrij om de Overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de Overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.

Duur

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag U na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Verlenging

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van productie digitaal abonnement stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als U deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als U te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking met een proef- of kennismakingsabonnement, wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode. 

Artikel 14                Betalingsvoorwaarden

 1. Betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door DfG nog geen (volledige) betaling is ontvangen, bent U in verzuim en bent U een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Alle door DfG gemaakte kosten, zoals maar niet uitputtend benoemde; gerechtelijk en/of buitengerechtelijke incassokosten, advocaatkosten, komen ten laste van U.
 2. De buitengerechtelijke kosten die U minimaal dient te vergoeden indien u weigert de facturen van DfG tijdig te voldoen zijn ten minste 10% van het factuurbedrag, met een minimum van € 1.500,- euro.
 3. DfG heeft het recht haar honorarium maandelijks in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht. Tevens heeft DfG het recht om een voorschot van 30% te vragen, bij een honorarium hoger dan 3000,- euro, dit na ontvangst van de opdrachtbevestiging.
 4. Extra uren, die niet aan DfG toe te rekenen zijn, worden tegen het geldende uurtarief aan U doorberekend.
 5. Afgegeven voorcalculaties en begrotingen die DfG aan U verstrekt hebben slechts een indicatief karakter en U hieraan nimmer rechten of verwachtingen ontlenen.
 6. Dit geldt ook voor een eventueel door U kenbaar gemaakt budget. Tenzij DfG te kennen geeft dit budget te erkennen als vaste prijs voor de uit te voeren opdracht.
 7. Indien U bestaat uit meerdere natuurlijke personen en/of rechtspersonen, is elk van die personen hoofdelijk gehouden de uit de overeenkomst verschuldigde bedragen te voldoen.
 8. U verricht de aan DfG verschuldigde betalingen zonder korting of compensatie, behoudens verrekening met op de Overeenkomst betrekking hebbende verrekenbare voorschotten, die U aan DfG heeft verstrekt.
 9. Vanaf het moment dat U uw betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen.
 10. Indien de volgende omstandigheden zich voor doen, is DfG gerechtigd binnen drie (3) maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst de prijzen en tarieven aan te passen, c.q. te verhogen zonder dat U in dat geval gerechtigd bent om de Overeenkomst om die reden te ontbinden:
 11. vanwege een bevoegdheid of verplichting als gevolg van de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren;
 12. indien na het sluiten van de Overeenkomst de prijzen voor de realisatie van de Overeenkomst een verhoging ondergaan voordat DfG de verplichtingen uit de Overeenkomst volledig heeft uitgevoerd.
 13. Indien U in gebreke blijft van een tijdige betaling van een factuur, dan wordt U geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft DfG zonder enige (voorafgaande) ingebrekestelling het recht U vanaf de vervaldag, ex artikelen 6:119a en art. 6:120 lid 2 Burgerlijk Wetboek, evenals een procent (1%) per maand (cumulatief) contractuele rente in rekening te brengen, berekend over het opeisbare bedrag tot het moment, waarbij elke ingetreden maand als een volle maand geldt, tot aan de dag van de algehele voldoening, onverminderd de overige rechten die DfG ten opzichte van U heeft wegens niet of niet tijdige betaling geldend kunnen maken. DfG is gerechtigd en bevoegd, wanneer zich een situatie van verzuim voordoet, zoals omschreven in het voorgaande lid van dit artikel, om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en te staken, totdat U integraal aan al uw openstaande financiële verplichtingen jegens DfG heeft voldaan.
 14. U bent nimmer gerechtigd tot verrekening van door U aan DfG verschuldigde bedragen. Bezwaren tegen de hoogte of inhoud van een factuur schorten de betalingsverplichting (zeker niet ten aanzien van het niet betwiste gedeelte) niet op. U komt geen beroep toe op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW en U bent evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 15. Direct na het verstrijken van de geldende betalingstermijn, bent U in verzuim en maakt DfG aanspraak op buitengerechtelijk en gerechtelijke incassokosten en komen voorts alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van U.
 16. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, de berekeningsmethode volgens Staffel Buitengerechtelijke Incassokosten (BIK) en de wet normering buitengerechtelijke incassokosten.
 17. Indien DfG echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, dan komen de werkelijk gemaakte kosten in zijn geheel voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op U worden verhaald.

Ingeval koop op afstand consumenten

Artikel 15                Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft U de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door U of een vooraf door U aangewezen en aan DfG bekendgemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal U zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U zult het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien U van uw herroepingsrecht gebruik wenst te maken, zult u het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door DfG verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer U gebruik wenst te maken van uw herroepingsrecht bent U verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan DfG. Het kenbaar maken dient U te doen via het modelformulier te vinden op de websitedrawforgood.org. Nadat U kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van uw herroepingsrecht dient U het product binnen 14 dagen retour te sturen. U dient vervolgens te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indien U na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van het herroepingsrecht resp. het product niet aan DfG heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:

 1. Bij levering van diensten heeft U de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht, zal U zich richten naar de door DfG bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies

Artikel 16                 Kosten in geval van herroeping

 1. Indien U gebruik maakt van uw herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor uw rekening.
 2. Indien U een bedrag betaald heeft, zal DfG dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door DfG of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door U is gebruikt tenzij U nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
 3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door U zelf bent U aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
 4. U kunt niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door DfG niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

Artikel 17                Uitsluiting herroepingsrecht

 1. DfG kan het herroepingsrecht van U uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien DfG dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
 3. die door DfG tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van U;
 4. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 5. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 6. die snel kunnen bederven of verouderen;
 7. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 8. voor losse kranten en tijdschriften;
 9. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
 10. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
 11. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
 12. betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 18                Betaling koop op afstand

 1. Voor consumenten zijn de regels iets anders. Natuurlijk dient u te betalen conform de afspraken die DfG met u maakt. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door U verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 5 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat U de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. U heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan DfG te melden.
 3. In geval van wanbetaling van door U heeft DfG behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan U kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 19                Geheimhouding

 1. DfG en U zullen gedurende de looptijd van de Overeenkomst, alsmede vijf (5) jaar na afloop van de Overeenkomst alle aan hen ter beschikking gestelde informatie van en over de andere Partij vertrouwelijk behandelen en alleen gebruiken voor het doel waarvoor deze ter beschikking werd gesteld.
 2. Partijen verplichten zich de hiervoor omschreven geheimhoudingsverplichting onverkort op te leggen aan ingeschakelde Derden.

Artikel 20                Anti ronselbeding

 1. Het is U niet toegestaan om gedurende de duur van de overeenkomst en daarna nog eens gedurende een periode van drie (3) jaar, personeel of ZZP-ers die voor U werkzaam zijn (geweest) in opdracht van DfG direct of indirect te benaderen en te bewegen om bij U in dienst komen, dan wel direct of indirect een aanbod te doen om bij U in overeenkomst van opdracht te komen, tenzij DfG U hiervoor de expliciete schriftelijke toestemming voor geeft.
 2. Het is altijd mogelijk personeel en ZZP-ers verbonden aan DfG in dienst te nemen, te werk gesteld te krijgen of in te huren. Dit kunt u doen via het XXXX Voor meer informatie verwijst DfG U naar wwww.

Artikel 21                Boete

 1. Indien U in strijdt handelt met hetgeen beschreven in artikelen 10, 19 en 20, althans de daarin beschreven rechten van DfG schendt, zult U naast de verplichting tot het vergoeden van alle (juridische) kosten die DfG dient te maken om dit in rechte voor te leggen ten einde haar schade vergoed te krijgen, een eenmalige boete van € 10.000,- euro verbeuren, met daarbij opgeteld een boete van € 750 euro per dag dat de schending van de rechten van DfG voortduurt. Dit staat los van de eventueel door de rechter aan U opgelegde schadevergoeding.
 2. Schending van de in lid 1 beschreven artikelen zullen u dus duur komen te staan. U bent niet alleen gehouden aan het vergoeden van alle juridische en andere kosten die DfG dient te maken, U dient een eenmalig boetebedrag van € 10.000 euro te betalen. Als u dan nog niet stopt met het schenden van de rechten van DfG € 750 euro per dag dat u doorgaat, de schadevergoeding die de rechter u in een juridische procedure oplegt en dan ook nog de proceskosten als DfG de rechtszaak wint.
 3. Wij raden u aan om met DfG in gesprek te gaan over wat u wenst. Immers, tot een gezamenlijk gesprek komen en zo open en transparant zaken regelen is goedkoper en netter dan achter de rug om van DfG haar rechten schenden.

Artikel 22                Overmacht

 1. DfG is gerechtigd de uitvoering van zijn verplichtingen op te schorten voor de duur van een overmacht situatie.
 2. Onder overmacht wordt mede verstaan een omstandigheid die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze niet te verwachten was en buiten de invloedssfeer van DfG ligt. Daaronder wordt mede verstaan: overheidsmaatregelen, bijzondere weeromstandigheden, stakingen, vervoersstremmingen, ziekte, onlusten en/ of oorlogen, en een toerekenbare tekortkoming in de nakoming en/of overmacht aan de zijde van die personen waarvan opdrachtnemer afhankelijk is voor de fabricage en/of levering van producten.
 3. Overmacht kan nimmer grond zijn dat DfG aan U schadevergoeding verschuldigd zal zijn.

Artikel 23                  Klachtenregeling

 1. DfG beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij DfG, U de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij DfG ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door DfG binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer U een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient U zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/leden/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft U de mogelijkheid om uw klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel DfG als U stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door U betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
 6. Een klacht schort de verplichtingen van DfG niet op, tenzij DfG schriftelijk anders aangeeft.
 7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door DfG, zal DfG naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 24                 Aansprakelijkheid

 1. Behoudens voor zover sprake is van opzet of grove schuld is iedere aansprakelijkheid van DfG uit welke hoofde of terzake waarvan dan ook, beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering van DfG door de verzekeraar wordt uitgekeerd. Desgevraagd zal DfG over de (dekking van de) aansprakelijkheidsverzekering informatie verschaffen.
 2. Indien DfG geen aansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten of de verzekeraar om wat voor reden dan ook geen dekking verleent, is behoudens en voor zover sprake is van opzet of grove schuld, iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat gelijk zal zijn aan het factuurbedrag (exclusief BTW) dat aan DfG verschuldigd is geworden ingevolge de overeenkomst terzake waarvan DfG aansprakelijk is gesteld, met een maximum van € 5.000,-.
 3. Onder opzet of grove schuld in de zin van deze voorwaarden wordt verstaan opzet of grove schuld van de organen van de opdrachtnemer of met de leiding van zijn onderneming belaste personen, leidinggevende ondergeschikten daaronder mede begrepen.

Artikel 25                Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen DfG en U waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien U woonachtig is in het buitenland.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing. 

Artikel 26                 Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van U de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

De 9-Field Structure

Gratis. Meteen toepasbaar. Eigen gedachten structureren.


Ja, stuur mij de uitlegvideo over deze AWESOME productiviteitstool. Inspireer mij daarna elke maandagochtend met een BOOST aan creativiteit! 🔥

Nieuwsbrief toestemming DrawforGood

Dank je wel, je bent aangemeld! High Five 🖐 Jefta Mocht je binnen 3 minuten niet een mail ontvangen hebben, check dan even je spam filter. Die eet ze soms op 😅

Begin de week met een lach!

Abonneer je op mijn wekelijkse BOOST aan creativiteit en inspiratie. Begin je de dag met een lach! 🤩 Omdat ik je niet in spanning wil houden ontvang je DIRECT de eerste Brownpaper Monday video!

Nieuwsbrief toestemming DrawforGood

Dank je wel, je bent aangemeld! High Five 🖐 Jefta Mocht je binnen 3 minuten niet een mail ontvangen hebben, check dan even je spam filter. Die eet ze soms op 😅

Ontvang de beste tools & inzichten op het gebied van leiderschap, coaching en visueel denken

Begin NU met de 9-Field Structure. De beste productiviteitstool sinds gesneden brood. 🚀

Nieuwsbrief toestemming DrawforGood 3

Dank je wel, je bent aangemeld! High Five 🖐 Jefta Mocht je binnen 3 minuten niet een mail ontvangen hebben, check dan even je spam filter. Die eet ze soms op 😅